OHSAS 18001:2007

سیستم مدیریت ایمنی پرسنل 

OHSAS 18001  چيست  ؟

OHSAS  سر واژه ( Occupational Health and safety Assessment series ) يا سري ارزيابي ايمني و بهداشت حرفه اي مي باشدکه شامل استاندارد های OHSAS18001 و OHSAS18002  بوده که نيازمنديهايي را براي سيستم مديريت ايمني و بهداشت حرفه اي مانند استاندارد های مشابه BS 8800 , ISA 2000 , AS4801  و ... بيان مي دارد تا سازمان را قادر سازد تمام ريسكهاي ايمني و سلامت حرفه اي خود را تحت كنترل در آورده و كارآئي آن را بهبود بخشد.

 

اهداف OHSAS 18001 عبارت است از :

  ارتقاء و حفظ بالاترين درجه سلامتي جسمي – روحي و اجتماعي برای تمام ذینفعان

   پيشگيري از خروج كارگران از شغلشان بدليل شرايط كاري

   محافظت كاركنان و سایر ذینفعان در مقابل ريسك هاي منتج از فاكتورهاي مضر سلامتي

   نگهداري كاركنان در محيط كاري كه شرايط فيزيكي و رواني آن پذيرفته شده باشد.

  جلوگیری از آسیب هایی که عوارض آن در دراز مدت ظاهر می شود برای پرسنل ، همسایگان ، بازدید کنندگان و... .

  

چرا OHSAS18000  استاندارد ISO 18000  نیست ؟

OHSAS 18000 ایزو نمی باشد چون از یک سو کشورهای مختلف در سازمان جهانی استانداردسازی در مورد مفاد آن توافق نداشتند و از سوی دیگر سندیکاهای کارگری با آن مخالفت داشتند چون معتقد می باشند که این استاندارد ها نمی تواند تا آن حد کامل باشد تمام الزامات را برای سلامت و ایمنی تامین کنند و ممکن است مورد سواستفاده قرار گیرند.

  

ضرورت پياده سازي سيستم مديريت ايمني و بهداشت حرفه اي

  در محيط هاي كاري عوامل وجود دارند كه مي توانند سلامتي و بهداشت تن و روان آدمي را در معرض خطر قرارداده و آنرا دچار بيماري و يا حادثه سازند ، و چنانچه كنترل اين عوامل در يك چهارچوب و قالب سيستماتيك و منظمي انجام نگيرد هر اقدامي و لو گسترده باز هم عقيم خواهد ماند و اكنون OHSAS 18000 ( سيستم مديريت ايمني و بهداشت حرفه اي ) آمده است تا قالبي را براي سازمان از اين حيث فراهم آورد