.شرکت آرکان نیک اندیش در تهران به شماره 472505 جهت امور ممیزی سیستمهای مدیریت کیفیت  به ثبت رسیده است 

 .استفاده از ممیزین مجرب و آموزش دیده با مدرک بین المللی از ویژگی های برجسته این شرکت می باشد 

رعایت حقوق مشتریان رسالت ماست و ما می کوشیم که در این امر مهم  آنها را با اطمینان خاطر

به مقصود نهایی خود که دریافت خدمات ممیزی و اخذ گواهینامه استانداردها می باشد، برسانیم